O NAS

Cele i formy działalności Fundacji

Celem Fundacji jest inspirowanie, pobudzanie i wspieranie aktywności na rzecz rozwoju regionów i ich mieszkańców poprzez:

 

 • podnoszenie świadomości i poszerzanie horyzontów poprzez realizację działań o charakterze obywatelskim, społecznym, edukacyjnym, artystycznym, kulturalnym, rekreacyjno-sportowym,
 • promocję i wspieranie przedsiębiorczości -  poprzez animację współpracy między podmiotami, organizacjami i środowiskami,
 • tworzenie przestrzeni do wyrażania ekspresji i rozwoju kreatywności,
 • wspomaganie działań mieszkańców oraz rozwój sektora organizacji pozarządowych.

 

Fundacja realizuje powyższy cel w szczególności poprzez:

 1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. ochronę i promocję zdrowia;
 6. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 9. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 10. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 11. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 13. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
 14. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 15. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 16. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 17. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 18. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 19. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 20. promocję i organizację wolontariatu;
 21. promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 22. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32.